مجازات بازدارنده در اسلام
51 بازدید
ناشر: عصرماد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 6000
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 6
زبان : فارسی
اقسام مجازات های بازدارنده در اسلام و ادیان دیگر. عوامل بازدارنده در اسلام و ادیان دیگر به طور ماهرانه ای احصا و بررسی شده است